Vilkår og betingelser

Artikel 1 – Definitioner

I disse forhold gælder følgende definitioner:

Betænkningstid : den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

Forbruger : den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af ​​et erhverv eller virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;

Dag : kalenderdag;

Varighedstransaktion : en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;

Holdbar databærer : ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

Fortrydelsesret : forbrugerens mulighed for at annullere fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

Iværksætter : den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester eksternt til forbrugere;

Fjernaftale : en aftale, hvori der inden for rammerne af et af iværksætteren organiseret system til fjernsalg af produkter og/eller ydelser udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation frem til og med aftalens indgåelse ;

Fjernkommunikationsteknologi : betyder, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbruger og iværksætter er i samme rum på samme tid.

Generelle vilkår og betingelser : de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 2 – Iværksætterens identitet

Sunniva

Dcl Service

Indgangen 201, 1101HG Amsterdam

Handelskammernummer: 87794292


E info@sunnivacopenhagen.com


Artikel 3 – Anvendelse

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale og ordrer indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.

Inden aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernaftalen indgås, blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og de vil blive tilsendt gratis hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren.

Hvis fjernaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit, og inden fjernaftalens indgåelse, kan teksten til disse almindelige vilkår stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den kan læses af forbrugeren nemt opbevares på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de sendes gratis elektronisk eller på anden måde efter anmodning fra forbrugeren.

I tilfælde af, at der ud over disse generelle vilkår og betingelser også gælder specifikke produkt- eller servicevilkår, gælder andet og tredje afsnit tilsvarende, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid stole på, at gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse almindelige betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annulleres, forbliver resten af ​​aftalen og disse vilkår i kraft, og den pågældende bestemmelse vil straks blive erstattet i gensidigt konsultation ved en bestemmelse, der svarer til originalen så tæt som muligt.

Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes 'i ånden' i disse generelle vilkår og betingelser.

Enhver usikkerhed vedrørende fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes 'i ånden' af disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 – Tilbuddet

Såfremt et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.

Tilbuddet er uforpligtende. Iværksætteren er berettiget til at ændre og tilpasse tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at give forbrugeren mulighed for en god vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.

Alle billeder og specifikationer i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til erstatning eller opsigelse af aftalen.

Billeder af produkter er en sand gengivelse af de tilbudte produkter. Iværksætteren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de rigtige farver på produkterne.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af tilbuddet. Det drejer sig især om:

prisen, eksklusive toldbehandlingsomkostninger og importmoms. Disse ekstra omkostninger vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten vil anvende den særlige ordning for post- og kurertjenester i forbindelse med import. Denne ordning gælder, hvis varerne importeres til EU-bestemmelseslandet, hvilket også er tilfældet i dette tilfælde. Post- og/eller kurertjenesten opkræver momsen (uanset om den er sammen med de opkrævede fortoldningsomkostninger) fra modtageren af ​​varerne;

eventuelle forsendelsesomkostninger;

den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der kræves hertil;

om fortrydelsesretten gælder eller ej;

betalingsmåden, levering og udførelse af aftalen;

perioden for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen;

størrelsen af ​​taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at anvende teknologien til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for det anvendte kommunikationsmiddel.

om aftalen er arkiveret efter dens indgåelse, og i givet fald hvordan den kan konsulteres af forbrugeren;

den måde, hvorpå forbrugeren, inden aftalens indgåelse, kan kontrollere de data, han har givet i forbindelse med aftalen, og om ønsket gendanne dem;

ethvert andet sprog, på hvilke aftalen ud over hollandsk kan indgås;

de adfærdskodekser, som iværksætteren har underkastet sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og

minimumsvarigheden af ​​fjernsalgsaftalen i tilfælde af en langsigtet transaktion.

Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.

Artikel 5 – Aftalen

Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og overholdelse af de fastsatte betingelser.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af ​​accepten af ​​tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren hæve aftalen.

Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

Iværksætteren kan - inden for juridiske rammer - informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en ordre eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen.

Iværksætteren sender følgende oplysninger til forbrugeren sammen med produktet eller tjenesten, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:

 1. besøgsadressen på iværksætterens filial, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
 2. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 3. oplysningerne om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 4. oplysningerne inkluderet i artikel 4, stk. 3 i disse betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren før indgåelsen af ​​aftalen;
 5. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed.

Ved en varighedsforretning gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Enhver aftale indgås under de opsættende betingelser om tilstrækkelig tilgængelighed af de pågældende produkter.

Artikel 6 – Fortrydelsesret

Ved køb af varer har forbrugeren mulighed for at opsige aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Denne betænkningstid begynder dagen efter modtagelsen af ​​produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd af forbrugeren og meddelt iværksætteren.

I fortrydelsesperioden vil forbrugeren håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udnytter sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt medfølgende tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i original stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.

Hvis forbrugeren ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at informere iværksætteren om dette inden for 14 dage efter modtagelsen af ​​produktet. Forbrugeren skal meddele dette ved skriftlig besked/mail. Efter at forbrugeren har tilkendegivet, at han ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden returnere varen inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, fx ved forsendelsesbevis.

Hvis kunden efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister ikke har tilkendegivet, at han ønsker at udøve sin fortrydelsesret eller ikke har returneret varen til iværksætteren, er købet et faktum.

Artikel 7 – Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholdes omkostningerne til returnering af produkterne af forbrugeren.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest inden for 14 dage efter annulleringen. Dette er betinget af, at produktet allerede er modtaget tilbage af online-forhandleren, eller at der kan fremlægges afgørende bevis for fuldstændig returnering.

Artikel 8 – Udelukkelse af fortrydelsesret

Iværksætteren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten gælder kun, hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i hvert fald i tide inden aftalens indgåelse.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:

 1. der er oprettet af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
 2. som tydeligvis er af personlig karakter;
 3. som efter deres natur ikke kan returneres;
 4. der kan ødelægge eller ældes hurtigt;
 5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
 6. til individuelle aviser og magasiner;
 7. til lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
 8. for hygiejniske produkter, som forbrugeren har brudt forseglingen af.

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester:

 1. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
 2. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen er udløbet;
 3. vedrørende væddemål og lotterier.

Gebyrpolitik for genopfyldning:

Hvis en kunde beslutter at returnere en vare, kan virksomheden opkræve et genopfyldningsgebyr. Genopfyldningsgebyret kan udgøre en procentdel (15%) af købsbeløbet og kan trækkes fra tilbagebetalingsbeløbet eller opkræves separat til kunden. Kunder rådes til at kontakte virksomheden på forhånd for at arrangere returnering og diskutere eventuelle spørgsmål eller bekymringer. Virksomheden forbeholder sig retten til at nægte eller forsinke returnering, hvis de returnerede varer er beskadiget, brugt eller ikke er i den originale emballage.

Artikel 9 – Prisen

I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode vil priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.

Uanset det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser med variable priser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på. Dette ansvar for udsving og det forhold, at eventuelle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.

Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser.

Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og:

 1. disse er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
 2. forbrugeren har ret til at hæve aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

I henhold til artikel 5, stk. 1, i omsætningsafgiftsloven af ​​1968, sker leveringsstedet i det land, hvor transporten påbegyndes. I dette tilfælde sker denne levering uden for EU. Herefter vil post- eller kurertjenesten opkræve importmoms eller fortoldningsomkostninger fra kunden. Der vil derfor ikke blive opkrævet moms af iværksætteren.

Alle priser tages med forbehold for tryk- og trykfejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og trykfejl. I tilfælde af tryk- og trykfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere varen til den forkerte pris.

Artikel 10 – Overensstemmelse og garanti

Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse og/eller statslige bestemmelser. . Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.

En garanti stillet af iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren i henhold til aftalen.

Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal meddeles iværksætteren skriftligt inden for 14 dage efter levering. Produkter skal returneres i original emballage og i ny stand.

Iværksætterens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for produkternes ultimative egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren, ej heller for nogen rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af ​​produkterne.

Garantien gælder ikke, hvis:

Forbrugeren har selv repareret og/eller redigeret de leverede produkter eller har ladet dem reparere og/eller redigere af tredjemand;

De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde blevet behandlet skødesløst eller er i strid med iværksætterens instruktioner og/eller på emballagen;

Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som det offentlige har pålagt eller vil stille med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

Artikel 11 – Levering og udførelse

Iværksætteren vil udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

Under hensyntagen til, hvad der er anført i punkt 4 i disse almindelige betingelser, vil virksomheden eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringstid. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan opfyldes eller kun delvist kan opfyldes, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at hæve aftalen uden omkostninger og er berettiget til en eventuel erstatning.

I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit, refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, dog senest inden for 14 dage efter opløsning.

Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, vil iværksætteren gøre alt for at stille en erstatningsvare til rådighed. Senest ved levering vil det på en klar og forståelig måde fremgå, at en erstatningsvare vil blive leveret. For erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse afholdes af iværksætteren.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 – Varighed af transaktioner: varighed, annullering og forlængelse

Afslutning

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser under hensyntagen til de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på højst 1 måned.

Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser til enhver tid mod udløbet af den fastsatte varighed under hensyntagen til de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på mindst en måned.

Forbrugeren kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående stykker:

annullere til enhver tid og ikke være begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det mindste annullere på samme måde, som de blev indgået af ham;

opsige altid med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har aftalt for sig selv.

Udvidelse

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder el) eller ydelser, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

Uanset det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende udsendelse af daglige nyheder og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges med en bestemt periode på indtil tre måneder, hvis forbrugeren nægter at acceptere denne forlængede aftale kan opsige forlængelsen med et varsel på højst en måned.

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer eller ydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, såfremt forbrugeren til enhver tid kan opsige opsigelsen med et varsel på højst en måned og et opsigelsesvarsel på højst tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end én gang om måneden, levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.

En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner til introduktionsformål (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed

Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 13 – Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal de skyldige beløb af forbrugeren betales inden for 7 arbejdsdage efter påbegyndelsen af ​​den betænkningstid, der er nævnt i artikel 6, stk. har modtaget bekræftelse på aftalen.

Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette eventuelle unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er givet eller oplyst til iværksætteren.

I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side, har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt forbrugeren på forhånd.

Artikel 14 – Klageprocedure

Klager over aftalens udførelse skal indgives fuldt og klart beskrevet til iværksætteren inden for 7 dage efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.

Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en påregnelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt tilkendegiver andet.

Hvis en klage findes berettiget af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget valg erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 15 – Tvister

Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for, er udelukkende underlagt hollandsk lov. Også selvom forbrugeren bor i udlandet.